Algemene voorwaarden

1. Definities en toepassing van deze voorwaarden.

Website « www.voutlet.shop » is eigendom van:

V OUTLET SHOP SRL (hierna te noemen “V OUTLET SHOP” of “wij”)

Schaarbeeklei 12

1800 Vilvoorde
bedrijfsnummerr (BTW): 0745.941.777

Bij vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: contact@voutlet.shop

In deze verkoopvoorwaarden moeten de volgende termen worden begrepen:

« Koper »: verwijst naar elke natuurlijke persoon (B2C) die een contractuele relatie heeft of zal krijgen met V OUTLET SHOP, van welke aard dan ook. Elke koper stemt ermee in om geen producten van V OUTLET SHOP te kopen met als enig doel deze door te verkopen, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door V OUTLET SHOP. De Koper wordt vervolgens ook aangeduid met de termen « u » en « de uwe ».
« Consument »: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
« Producten »: alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van deze verkoopovereenkomst.
« Verkoopcontract »: elk contract waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en / of een dienst aan de Koper aan te bieden, waarbij deze Koper op zijn beurt ermee instemt de prijs daarvan te betalen.

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten, huidige en toekomstige, tussen de V OUTLET SHOP en de koper. Door gebruik te maken van de website aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten zoals deze op de website voorkomen.

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op aankopen op de website of via elektronische communicatie.

Deze verkoopvoorwaarden zijn in principe altijd en exclusief van toepassing, maar specifieke uitzonderingen zijn mogelijk. Dergelijke uitzonderingen zijn alleen geldig als ze het resultaat zijn van wederzijds goedvinden en als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Is dit het geval, dan geldt de vrijstelling alleen ter vervanging van of in aanvulling op de clausules waarop zij betrekking heeft. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in ieder geval onverkort van toepassing.

V OUTLET SHOP behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en / of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Elke wijziging heeft geen invloed op lopende bestellingen en resulterende contracten.

2. Hoe komt het contract tot stand?

Alle aanbiedingen worden met de grootste zorg online gezet. V OUTLET SHOP verbindt zich ertoe om voldoende informatie te verstrekken over de kenmerken van de producten, inclusief technische beschrijvingen en foto’s die bedoeld zijn om deze producten te illustreren. Om dit te doen, vertrouwt V OUTLET SHOP grotendeels op de gegevens die haar door haar partners en leveranciers worden verstrekt, zolang de technische middelen het toelaten en volgens de beste marktnormen.

Elk aanbod gedaan door V OUTLET SHOP is een eenvoudige uitnodiging aan de Koper om een ​​bestelling te plaatsen en kan daarom niet worden beschouwd als een bindend aanbod met betrekking tot V OUTLET SHOP. Aanbiedingen op de website zijn alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. V OUTLET SHOP behoudt zich het recht voor om aan een aanbieding specifieke voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld door deze een beperkte geldigheidsduur te geven. Deze specifieke voorwaarden worden u expliciet meegedeeld voordat u de bestelling plaatst.

Als de koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van V OUTLET SHOP, moet hij een bestelling plaatsen via de online bestelmethode. Deze aankoop is bindend voor de koper. V OUTLET SHOP neemt direct na de bestelling contact op om deze te bevestigen. Dit contact wordt gemaakt via het e-mailadres dat door de koper is opgegeven en een bevestiging zal via dit e-mailadres worden verzonden. Deze orderbevestiging vertegenwoordigt het moment van de geboorte van het contract.

V OUTLET SHOP kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of een bestelling van een product met een uitdrukkelijke verklaring te weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal V OUTLET SHOP de Koper informeren en eventueel een vervangend product aanbieden. Indien V OUTLET SHOP de bestelling van een product weigert of indien de Koper het niet eens is met de aangeboden alternatieven, kan er in geen geval sprake zijn van een contract. Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

In overeenstemming met de wet van 11 maart 2003 met betrekking tot elektronische handel, erkennen de partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldig middel zijn om een ​​contract te sluiten. V OUTLET SHOP mag alle elektronische middelen waarover zij beschikt, binnen de grenzen van de wet, gebruiken om het bestaan ​​van het contract te bewijzen. Een normale handtekening, digitaal of elektronisch, is geen essentiële bewijsvereiste.

3. De prijzen

Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s en inclusief BTW en alle andere belastingen. Bezorgkosten en andere extra kosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het individuele product. Dergelijke prijzen worden telkens uitdrukkelijk aangegeven tijdens de laatste stap van onze online betalingsmethode.

Voor Consumenten (B2C) is het transport en de verpakking van goederen verschuldigd, de forfaitaire kost bedraagt ​​vijf (5) euro (inclusief BTW) per bestelling.

De Koper is aansprakelijk voor de prijs die V OUTLET SHOP hem in haar bevestiging heeft meegedeeld, in overeenstemming met artikel 2 van deze Voorwaarden. Kennelijke of kennelijke fouten in de mededeling van de prijs, zoals kennelijke onjuistheden, kunnen na het sluiten van de overeenkomst door V OUTLET SHOP worden gecorrigeerd. Klachten over de (afwikkeling van de) prijs dienen duidelijk en schriftelijk binnen drie (3) kalenderdagen te worden gemeld. Het indienen van een klacht schort de betaling dus niet op.

V OUTLET SHOP heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die op de site zijn vermeld op het moment van het plaatsen van de bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van wijzigingen in het BTW-tarief, wordt deze aan Koper in rekening gebracht.

4. De betalingsvoorwaarden.

In principe wordt elke betaling direct verwerkt, d.w.z. op het moment dat de bestelling door de Koper wordt geplaatst. Wij aanvaarden de volgende betalingswijzen:

  • Bancontact
  • Maestro
  • Mastercard
  • VISA

V OUTLET SHOP neemt alle mogelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw online transacties te waarborgen. Wij bieden deze beveiliging door gebruik te maken van geautoriseerde betalingspartners en creditcardmaatschappijen. Het beveiligde systeem dat door Stripe wordt aangeboden, is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de betaling en voor de gecodeerde verwerking van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden door de betalingsprovider genomen via SSL-technologie.

V OUTLET SHOP
Schaarbeeklei 12

1800 Vilvoorde

BANK: Beobank
IBAN : BE10 9501 0566 9004

V OUTLET SHOP zal aan haar leveringsverplichting voldoen zodra de volledige betaling van de prijs door de Koper heeft plaatsgevonden. V OUTLET SHOP behoudt het eigendom van alle bestelde producten tot volledige betaling van alle bedragen verschuldigd onder dit contract, ongeacht of de levering al heeft plaatsgevonden of niet.

5. Hoe wordt mijn product bezorgd?

We verwerken elke bestelling snel. V OUTLET SHOP streeft ernaar om binnen 48 uur te leveren. De levertijd van 48 uur gaat in als de volgende werkdag een werkdag is en de bestelling voor 17.00 uur is geplaatst. Indien sprake is van een afwijkende levertijd, zal dit altijd binnen bekwame tijd na bevestiging van de bestelling aan Koper worden medegedeeld.

De koper kan het contract alleen beëindigen als V OUTLET SHOP niet binnen de voorziene afwijkende termijn levert. In een dergelijk geval van beëindiging zal V OUTLET SHOP onmiddellijk alle betaalde bedragen terugbetalen, niet later dan drie (3) dagen na beëindiging van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd geeft geen aanleiding tot enige andere vorm van schadevergoeding. V OUTLET SHOP maakt voor bezorging gebruik van de volgende vertrouwde externe partijen:

Het inschakelen van externe partijen kan van invloed zijn op de levering. V OUTLET SHOP aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de levering te laat is, of indien de bestelling verloren gaat door toedoen van derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht. Als een reeds verzonden bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt afgeleverd, wordt een onderzoek gestart bij de vervoerder, wat enkele dagen kan duren. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om een ​​terugbetaling of vervangende verzending uit te voeren.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om levering op de overeengekomen locatie mogelijk te maken, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen derde. Levering vindt plaats zodra de bestelde producten op het aangegeven adres zijn afgeleverd. Indien de levering mislukt als gevolg van een tekortkoming van de Koper of de door hem aangewezen derde, komen de kosten van een dergelijke poging tot levering volledig voor rekening van de Koper.

V OUTLET SHOP draagt ​​het risico van beschadiging en / of verlies van de goederen tot het moment van levering. Het risico gaat over op de koper zodra de bestelde producten door de koper of een door hem aangewezen derde zijn ontvangen. Elke levering vereist normaal gesproken de ondertekening van een leveringsbevestiging, maar het ontbreken van een dergelijke handtekening heeft geen invloed op de overdracht van risico.

V OUTLET SHOP biedt de Koper ook de mogelijkheid om de bestelling in de winkel af te halen.

6. Terugkeer

Als het item dat je hebt gekozen niet geschikt is voor jouw maat, de kleur niet goed bij je past, of je bent van gedachten veranderd …

U kunt uw artikelen tot 15 dagen na de datum van uw bestelling aan ons retourneren.

Je retour wordt binnen 2 werkdagen na ontvangst van je pakket door onze teams verwerkt.

Uw terugbetaling gebeurt binnen 72 uur na verwerking van uw retourzending. (terugbetaling retourzending niet inbegrepen)

7. Gebreken en klachten

Zodra de Koper of een door hem aangewezen derde de producten in ontvangst heeft genomen, is hij verplicht deze nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product een van buitenaf zichtbaar gebrek vertoont, en dit voor de ontvanger waarneembaar is, kan hij een klacht indienen. De Koper dient deze klacht uitdrukkelijk en gemotiveerd mee te delen via onze e-mail: contact@voutlet.shop, binnen drie (3) dagen na levering. Het is de plicht van de Koper om deze mededeling afdoende te motiveren. We adviseren motivatie altijd via alle redelijke technische middelen die beschikbaar zijn, zoals foto’s of video’s.

Defecte producten moeten in hun originele staat met hun labels naar V OUTLET SHOP worden gestuurd.

Uw retourzending wordt binnen 1 werkdag na ontvangst van uw pakket door onze teams verwerkt.

Uw terugbetaling wordt binnen 72 uur na verwerking van uw retour gedaan. (terugbetaling van retourzending inbegrepen)

Niet toepasbaar:

  • Door onopzettelijke of opzettelijke wijzigingen aangebracht door de Koper, waaronder begrepen oneigenlijk en onjuist gebruik en blootstelling aan vocht, vuur, zuren of andere van buiten komende oorzaken.
  • Onopzettelijke opzettelijke of onopzettelijke verslechtering.
  • Voor items die zijn gedragen en met labels die zijn verwijderd of afgescheurd.

8. Overmacht

Indien V OUTLET SHOP door een omstandigheid buiten haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, dan is er sprake van overmacht. In dat geval is V OUTLET SHOP niet verplicht haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. V OUTLET SHOP is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle afgeleide rechten blijven eigendom van V OUTLET SHOP en / of de begunstigde. Intellectuele eigendomsrechten omvatten auteursrechten, merkenrecht, modellenrecht en / of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder knowhow, methoden en technische concepten en / of of commercial die al dan niet gepatenteerd kan zijn. Afnemer heeft niet het recht om de intellectuele eigendomsrechten beschreven in dit artikel te gebruiken en / of te wijzigen, behoudens eenvoudig privégebruik van het product zelf.

10. Verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte gegevens zijn nodig voor het verwerken en afronden van bestellingen, het opstellen van rekeningen en garantiecontracten. Als deze informatie ontbreekt, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd. Het doorgeven van onjuiste of vervalste persoonsgegevens wordt beschouwd als een overtreding van deze verkoopvoorwaarden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgische recht met uitsluiting van elk ander recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van V OUTLET SHOP, of met haar gesloten overeenkomsten, zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken, behoudens de toepassing van een dwingende andersluidende bepaling.

top